Tigist Kiros

Ethiopian artist actress Tigist Kiros

About the author

Web developer and Graphic Designer